พิษจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า…อันตรายกว่าที่คุณคิด

โดยส่วนใหญ่ผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า จะสร้างภาพลักษณ์ให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่ทั่วไป และให้ข้อมูลที่ว่าทำให้ผู้สูบเจ็บป่วยน้อยลง โดยข้ออ้างเหล่านี้สวนทางกับข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประเทศไทย ที่กล่าวถึงประเด็นโทษของบุหรี่ไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสังคมของประเทศไทยว่า ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้ เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง เพิ่มความดันโลหิต เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมะเร็งช่องปากได้

กระบวนหลักในการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นระบบให้ความร้อนจากขดลวดไฟฟ้า โดยสามารถเลือกปรับระดับได้ จึงทำให้เกิดไอละอองสีขาวของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านิโคตินได้ละเอียดและมากขึ้น ซึ่งเป็นผลให้ผู้สูบได้รับนิโคตินเข้าสู่ร่างกายเพิ่มมากขึ้นไปด้วย และไอละอองสีขาวเหล่านี้แม้มีกลิ่นหอม แต่ก็ประกอบด้วยฝุ่นขนาดเล็กกว่า pm2.5 ที่สูงกว่าไอเสียจากรถยนต์ โดยสูงถึง 591.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  และมีสารเคมีอันตราย เช่น ฟอร์มาร์ลดีไฮด์ ไดอะซิทิล อโครลิน โลหะหนักที่เป็นพิษ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย 

โทษของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

สารเคมีชนิดต่างๆ ที่พบในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ เช่น นิโคติน ที่ส่งผลต่อสมองและระบบประสาท มีฤทธิ์ในทางการเสพติด เนื่องจากนิโคตินที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะมีผลทำให้เกิดการหลั่งสารเอพิเนฟรีนที่ต่อมหมวกไต ทำให้เกิดการเสพติดสารนิโคติน ร่างกายต้องการนิโคตินเพิ่มมากขึ้น จึงมีผลต่อการสูบบุหรี่หรือยาสูบอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุด ซึ่งล้วนแต่เพิ่มความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง เพิ่มความดันโลหิต เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมะเร็งช่องปาก หลอดอาหารและตับอ่อน

จากข้อมูลข้างต้นดังกล่าว จะเห็นว่าการสูบบุหรี่ฟ้านั้นไม่ได้ช่วยลดการสูบบุหรี่ธรรมดาลงเลย ร้ายไปกว่านั้นยังทำให้อัตราการสูบบุหรี่โดยรวมทั้งธรรมดาและไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น และอีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งถึง 90% ทั่วโลก โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะการที่มีนิโคตินเหมือนกันดังนั้นเพื่อการมีสุขภาพที่ดี ควร ลด ละ เลิก หรือลดอัตราการสูบที่น้อยลง เพื่อตัวเราเองและคนรอบข้างให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงนั่นเอง